Detta gäller för skorstenar

Uppgiften för skorstenar är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Eftersom röken är varm så stiger den uppåt i rökkanalen. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. De flesta skorstenar har flera kanaler för att få plats med både rökgaser och ventilation. När skorstenen inte används kommer kall luft in uppifrån och man bör då ha ett spjäll som hindrar kallraset. När man eldar i skorstenen stiger den varma röken uppåt och ny kallare luft kommer nerifrån och skapar ett undertryck som ger ett skorstensdrag som behövs vid eldning och i äldre hus är det detta undertryck som sköter ventilationen i huset (luftomväxlingen). Undertrycket i en rökkanal ökar med temperaturskillnaden mellan den varma rökgasen i kanalen och den kallare luften utanför. För att skorstenen ska fungera så måste skorstenen vara tät och inte bli för varm.

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna motstå de temperaturväxlingar som uppstår när man eldar. Skorstenen skall löpa en meter över där den kommer ut från, d.v.s. där den bryter taket. Skorstenen skall även vara så hög att dess funktion inte kan ifrågasättas, att den klarar av att transportera rökgaserna via ett tillräckligt undertryck (skorstenens egna drag) utan kallras eller baksug och inte störa omgivningen. Slutligen så skall skorstenen inte monteras så att den skapar olägenheter för grannar. Ett bra sätt att se om man klarar detta är att dra en linje från grannens tak mot skorstenen på ditt hus. Överstiger denna en 10 graders lutning kan det finnas risk att besiktningsmannen inte godkänner anläggningen trots att funktion och brandsäkerhet uppfylls. Olika typer av eldstäder behöver också sin speciella skorsten och särskilda kanalstorlek. En vedkamin behöver större kanalarea på grund av att vatteninnehållet i veden förångas och tar mer plats än vanlig rök. Vinklar och kanter i skorstenen försämrar draget och den bästa skorstenen är rak och helst rund. Sämre är de rektangulära kanalerna som är mest vanliga i äldre skorstenar.

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för en högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas.

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av en ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid installation eller byte av eldstad. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

 

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr