Några skorstensregler

När du tänder trädgårdsgrillen så behövs ingen skorsten eftersom röken utan större problem blandar sig med omgivningsluften och försvinner. Skulle du däremot göra samma sak inomhus så skulle hela huset rökfyllas på några minuter. Skorstenens viktigaste uppgift är alltså att transportera bort de varma och hälsovådliga rökgaserna från de eldstäder som finns i huset. Med tiden har skorstenen fått fler uppgifter, t ex att underlätta eldningen genom att skapa ett undertryck i eldstaden. Skorstenen används också som frånluftskanal, dvs för att transportera bort ventilationsluft från bostadsrum, kök och lokaler.

Skorstenen som livförsäkring
Rökgaser är ingenting att leka med. Dels innehåller de giftiga ämnen, dels kan de vara mycket heta, uppemot 700°C om du eldar med ved. För att minska riskerna för personskador och bränder finns i Boverkets Byggregler BBR funktionskrav som ska uppfyllas. Dessa krav är endast minimikrav, vilket innebär att konsumenten själv måste ställa de krav som har betydelse för komfort och trivsel. Funktionskraven i BBR ger inte exempel på hur skorstenar ska utföras, utan det är den byggande som ska visa att funktionskraven är uppfyllda. Detta går att göra genom att använda typgodkända eller P-märkta produkter.

Fråga en sakkunnig.
Alla skorstenar ska inspekteras regelbundet. Det är din kommun, som ansvarar för tillsynen. Kommunen Utser sakkunniga, oftast skorstensfejarmästaren, som kan tala om hur din skorsten mår och ge dig goda råd om vad du bör göra för att slippa problem i framtiden.
Ska du bygga nytt så finns det inget krav på att skorstensfejarmästaren ska kontrollera ritningarna, men det finns ingenting som hindrar dig att ändå utnyttja skorstensfejarmästarens specialkompetens. Vissa kommuner kräver dock bygglov eller bygganmälan.


Högsta tillåtna yttertemperatur på brännbart material är 85°C vid normal drift.

Skorstensschakt till en traditionell stålskorsten i småhus ska bestå av brandklassad byggnadsskiva i brandklass A2-sl,d0,El 15 som monteras mot invändiga stålreglar, eller utvändiga träreglar Vid byggnation i flerbostadshus ska schaktet utföras i brandklass A2sl,dO,EI 60.

 

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr