Avsotningsmedel

Eliminerar att eldfarlig blanksot bildas. Luckrar upp hårda beläggningar i eldstad och skorsten. Ett måste för den som eldar med ved, pellets, flis och sågspån. Höjer verkningsgraden och underlättar sotningen.

Sot kostar pengar.
Genom att reducera mängden sot och beläggningar på de värmeupptagande ytorna erhålles en högre verkningsgrad för värmeupptagning i pannan. Medlet består huvudsakligen av alkalinitrater, nitriter och Mg. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller  har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.

Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur. Detta innebär att även eldstad och fönster i kaminen blir fria  från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Vid  förbränning av avsotningsmedel tillförs inga nya ämnen, som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning ex. ved och pellet. Additivet är också fritt från klorider och inte i sig själv explosivt.

Dosering

1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm.
2. Ta 2msk avsotningsmedeli ett papper och skrynkla ihop till en boll
3. Kasta in ”bollen” i öppen låga eller på glödbädden 1-2 gånger per vecka, eller efter behov.
4. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte.
5. Håller ugn, lucka och skorsten ren från tjära och sot.
6. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen.
7. Vid kraftig tjärbildning dosera dagligen sju dagar i följd.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr